แหล่งท่องเที่ยว สตูล

ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สตูลเป็นเพียงตำบลหนึ่งในเมืองไซบูร์ เรียกว่า มูเกม ซาตุล (مقيم ستول) ดังนั้นประวัติศาสตร์ของสตูลจึงเกี่ยวข้องกับไซบูร์ ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ว่า “ตามเนื้อความที่ปรากฏแล้ว แสดงว่า ขณะนั้นเห็นว่าเมืองไทรแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ

เจ้าพระยาไทรพระเงิน คนหนึ่งและพระยาอภัยนุราชจะยอมสวามิภักดิ์ต่อเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชขึ้นเป็นเจ้าเมืองสตูลมีอาณาเขตติดต่อกับนครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองไทรแต่พระยาอภัยนุราชซึ่งปกครองเมืองสตูลอยู่สองปีถึงแก่อนิจกรรม ผู้ใดได้เป็นเจ้าเมืองสตูลต่อมา

10สถานที่ท่องเที่ยวสตูล น่าไป

ในชั้นนั้นจะหาจดหมายเหตุไม่พบแต่เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเข้าใจว่าเชื้อสายของพระอภัยนุราช (พาสณุ) คงจะได้เป็นเจ้าเมืองสตูลและได้สดับ ลำดับความสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราช

ดังในสมัยพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกว่านั้น” เรื่องราวของเมืองสตูลก็ปรากฏอยู่ในพงศาวดารเมืองสงขลาด้วย แต่บางข้อความปรากฏชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ไม่ตรงกับพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัย

แหล่งท่องเที่ยว สตูล มีอะไรบ้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประวัติศาสตร์เมืองสตูลในการจัดตั้งเมืองตามระบอบเทศาภิบาล ระบุว่า พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ขอพระยาสายบุรีรามภักดี เจ้าพระยาสายบุรี (อับดุลฮามิต) เป็นข้าหลวงประจำเมืองสายบุรี เมืองสตูลถูกแยกออกจากเมืองสายบุรีโดยสมบูรณ์ตามข้อตกลงไทย-อังกฤษ

ที่เที่ยวสตูล ธรรมชาติ โลเคชั่นน่าสนใจ

ว่าด้วยการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐมลายา ลงนาม ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 127 (พ.ศ. 2452) สนธิสัญญาฉบับนี้ยังผลให้เมืองตรีบุรีและเมืองเปอร์ลิสตกแก่อังกฤษ ส่วนสตูลยังคงเป็นของไทย เมื่อปักปันเขตแดนได้มีพระราชกฤษฎีกายกเมืองตี๋สตูลขึ้นเป็นเมืองที่ 4 ของจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2453). สตูลมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของราชอาณาจักรไทยจนถึงปัจจุบัน ดีมเมืองสตูลเป็นเพียงตำบลหนึ่งของสายบูรในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สตูลครอบครองเกาะเกือบทั้งหมดในทะเลอันดามัน รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯให้เป็นเมืองใน พ.ศ. 2392

ที่เที่ยวสตูล หลีเป๊ะ บรรยากาศดี

ภายใต้การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดตั้งการปกครองใหม่เป็นรูปมณฑลในปี พ.ศ. 2440 และผนวกเข้ากับจังหวัดสตูตรีบูร

เมื่อไทยต้องยกดินแดนตรีบูรให้แก่อังกฤษในปี พ.ศ. 2452 สตูลเหลืออยู่หนึ่งแห่ง จึงต้องขึ้นต่อจังหวัดภูเก็ต และเมื่อทาง ควนเนียง สตูลสะดวก ทางราชการจึงย้ายเมืองสตูล

โปรแกรมเที่ยวสตูล 1 วัน งบเท่าไหร่

ไปตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตามเดิม และเมื่อยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคในปี พ.ศ. 2475 สตูลจึงได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของราชอาณาจักรไทยจนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงใหม่ และพัฒนาตามลำดับ สภามณฑล ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติ

แหล่งท่องเที่ยว สตูล สถานที่แนะนำ

องค์การเทศบาล พ.ศ. 2476 ตำแหน่งของสภามณฑลในขณะนั้น เป็นองค์การที่เป็นตัวแทนของประชาชน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หารือ และเสนอแนะเฉพาะกรมการจังหวัด ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสภามณฑล เป็น. จนกว่าจะมีการเผยแพร่กฎหมายปกครอง พ.ศ. 2495 ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นตรงต่อราชการส่วนภูมิภาค

ของกระทรวง ทบวง กรม แทนคณะกรรมการจังหวัดชุดเดิม สภาเทศมณฑลจึงทำหน้าที่เป็นคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าการเทศมณฑล ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการมณฑล พ.ศ. 2498 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็น นิติบุคคล และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

แหล่งท่องเที่ยว สตูล 2565 ที่น่าสนใจ

บริหารราชการส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนมณฑล พ.ศ. 2540 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนมณฑลทั้งหมด ดังเช่นทุกวันนี้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลในสมัยก่อนอยุธยา และสมัยอยุธยาไม่มีหลักฐานกล่าวถึง ณ ที่ใด สันนิษฐานว่าเมืองสตูลในปัจจุบันนี้คงเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ กระจายอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเล

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมืองสตูลเป็นเพียงเมืองย่อยหนึ่งของ เมืองไทรบุรี ดังนั้นประวัติจังหวัดสตูลจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องไทรบุรีดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ว่า “ตามเนื้อหาที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าชาวเมืองไทรในครั้งนั้นเห็นจะแตกออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ เจ้าพระยาไสผาเงินพวกหนึ่งกับพระยาอภัยนุราชกราบบังคมทูลว่าเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชขึ้นเป็นเจ้าเมืองสตูล

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบเขตร้อน ภูมิภาคนี้ถูกควบคุมโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดีย มรสุมและลมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนทำให้ฤดูหนาวที่อบอุ่นและอุณหภูมิตลอดทั้งปีอยู่ที่ 18-34 องศาเซลเซียส

ภูมิอากาศแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และระยะห่างระหว่างทะเล แต่ภาคเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้ง . ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อน ซึ่งหมายความว่ามีฝนตกชุกตลอดปี

เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมประเทศไทยคือฤดูหนาวและฤดูร้อน ฤดูท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน-เมษายน แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีมากมาย ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเลือกช่วงเวลาของปีที่จะเดินทางได้ ในแง่ของความเป็นอยู่ที่ดี